Zaměření pozemku

Zaměření pozemku - Stavební povoleníPodle stavebního zákona je možné stavby, jejich změny a udržovací práce na nich lze provádět pouze podle stavebního povolení nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební povolení se vyžaduje pro všechny druhy staveb, výjimky stanovuje stavební zákon, na některé stavby postačuje ohlášení stavebnímu úřadu.Na tvorbě podkladů, které se přikládají k návrhu na vydání stavebního povolení se podílí i geodet , vyhotoví mapové podklady pro tvorbu potřebné projektové dokumentace.
Žádost o stavební povolení obsahuje údaje o stavebníkovi a stavbě, parcelní čísla a druh pozemku stavebního pozemku a parcelní čísla sousedních pozemků, seznam účastníků stavebního řízení, údaje o projektantovi. K návrhu se přikládá:
>> doklady, kterými stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku nebo stavby nebo že má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu nebo provést změnu stavby nebo udržovací práce na ní - list vlastnictví
>> projektová dokumentace stavby (projekt stavby), vypracovaná oprávněnou osobou ve třech vyhotoveních - mapové podklady k projektu pořizuje geodet
>> rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení nebo jiné opatření dotčených orgánů státní správy a obce
>> doklady o jednání s účastníky stavebního, řízení, pokud se konaly před podáním žádosti
>> kopie obecně závazného nařízení o schválení územního plánu zóny, pokud se územní rozhodnutí nevyžaduje
>> pokud jde o stavbu uskutečňovanou svépomocí, prohlášení stavebního dozoru nebo kvalifikované osoby, že bude zabezpečovat odborné vedení provádění stavbyVe stavebním povolení stanoví stavební úřad závazné podmínky pro provedení a užívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Stavební úřad zabezpečí stanovenými podmínkami zejména ochranu zájmů společnosti při výstavbě a při užívání stavby, komplexnost stavby, dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, popřípadě jejich předpisů a technických norem a dodržení požadavků určených dotčenými orgány, především vyloučení nebo omezení negativních účinků stavby a jejího užívání na životní prostredie.Záväzne určí umístění stavby na pozemku, lhůtu na dokončení stavby a povinnost oznámit zahájení stavby. Stavební povolení pozbývá platnosti, pokud se se stavbou nezačalo do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, pokud stavební úřad v odůvodněných případech neurčil na zahájení stavby delší lhůtu.

hmyz

Prodej hmyzu

Vyprodáno

Blog / Novinky

Inzerce